Veiledning

Veiledningsutdanning

Praksis

Akademisk praksis
 • Veileder for bachelorstudenter (1 år og 3. år) i samfunnsinformatikk, prosjektrapporter i forb. med Prosjekt Gå inn i din tid, 2003, 2005, 2006, 2007 og 2008, HiNE
 • Veiledning av EVU-studenter, nettbaserte mapper, i følgende IKT og Læringsmoduler: ITL103 (2006-2008), ITL111 og ITL112 (2014 – 2016), HiNE / Nord universitet
 • Veileder i forb. med rapportskriving for 2. og 3. års bachelorstudenter i IFT203a (2015, 2016) og IFT203C (2016-17), Nord universitet
 • Veileder for tre 3. års bachelorgrupper (bacheloroppgave), (2016-17), Nord universitet. Resultat: 1 gruppe fikk B både på rapport og muntlig, 1 gruppe fikk C på både rapport og muntlig, mens 1 gruppe fikk C på rapporten, men B på muntlig.
 • Veileder for to MBA-oppgaver og en MASIK-oppgave, (2017-18), Nord universitet
 Annen praksis
 • Veileder i klatring, Hitra (2002)
 • Veileder for lektor i dennes arbeid mot førstelektor (Desember 2014 – juli 2015), HiNT.
 • Ansvarlig for innføring av Heimevernets prinsipper for Taktisk Evaluering og Veiledning (TAKEVAL) inn i LRS-øvinger i Nord-Trøndelag, samt leder av TAKEVAL-team.
 • Veileder og eksaminator ved kvalitetskontroll (nasjonal prøve), kart og kompass, Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt (2017)

Refleksjoner

“The  waiter  analogy  is  useful  (when  considering  what constitutes good  project and  dissertation  supervision):  a  good  waiter  in  a good  restaurant  is  around enough to help you when you need things but leaves you alone enough to enjoy yourself” (Murray, 1998)
………………………………………………………………….

Å være veileder er en utfordrende, men spennende, oppgave.  Min forståelse av veilederrollen er dels preget av mine erfaringer som IT-sjef ved tidligere Høgskolen i Nesna (1993-1999), dels fra min undervisningspraksis (2000-2008 og 2014 – d.d) og dels fra utdanning ved Heimevernets Skole- og Kompetansesenter (2012) og påfølgende veiledningspraksis ved Nord-Trøndelag Sivilforsvarsdistrikt (2013 – d.d.).

Som IT-sjef var det min oppgave å innføre en økt bruk av IKT ved tidligere Høgskolen i Nesna og jeg oppdaget raskt at beste måten å gjøre dette på var ved individuell veiledning av den enkelte ansatte. Som IT-sjef er man eksperten og den ansatte oppfatter seg ofte som amatør og dermed i en underlegen rolle. Det ble dermed viktig å møte den enkelte ansatte med respekt og derigjennom skape trygghet i veiledningssituasjonen. Dette enkle prinsippet er like viktig i møtet med studenten som skal veiledes gjennom en oppgave som i møtet med den enkelte leder eller mannskap i forbindelse med kvalitetskontroll eller beredskapsøvelse. Sett fra mitt ståsted betyr det å være veileder at jeg må forstå læringsprosessens forløp og følge den tett inn på livet. Som veileder skal jeg tilrettelegge erfaringer som fremmer læring, peke på muligheter som foreligger og så komme med råd.

Utfordringene ligger i hvordan jeg som veileder kan utløse refleksjon hos den enkelte student eller studentgruppe (eller befal/mannskap), slik at læring fremmes og oppgaven blir løst på best måte. Kelneranalogien i innledningssitatet er sånn sett et godt eksempel på det å være veileder. Men hvordan oppnå en slik balanse mellom når man som veileder skal være “hands on” og når man skal være “hands off”? Her må jeg innrømme at jeg stadig søker etter svar, og har vel kommet til at dette varierer fra individ til indvid, og fra gruppe til gruppe. Å avklare forventningene i starten av prosessen blir viktig, slik at det blir klart for studentene hva de kan forvente av meg og hva jeg forventer av dem. En slik forventningsavklaring er også viktig ved veiledning av befal, og ved gjennomføring av TAKEVAL i sivilforsvaret vil man gjerne ha en “kontraktsfase” (Godejord, 2015). Kontraktsfaser som ender opp i en formell veiledningskontrakt kan også benyttes i forbindelse med bacheloroppgaver, slik de f.eks. gjør det ved Høgskulen på Vestlandet.

Jeg har så langt i liten grad benyttet formelle kontrakter i min veiledningspraksis, med unntak av MBA-studenter, men jeg har erfart at det å både skriftlig (før første veiledningsmøte) og muntlig (under første veiledningsmøte) å avklare hva min rolle som veileder består i er helt nødvendig. Videre er det gjerne jeg som i starten setter opp faste møtepunkt basert på gruppens prosjektplan, og kommer med krav om at gruppene skal levere noe materiale som viser hvor langt de har kommet mellom hvert møte. Så langt er det jeg som veileder som pleier å ta initiativ og legge opp løpet i starten, før jeg så søker å få studentene til å ta ansvar for planlegging av de neste veiledningsmøtene. Mitt fokus under veiledningen er hele tiden på det metodiske, knyttet til utforming av bachelorrapporten/ MBA-oppgaven, forskningsmessige spørsmål, kildebruk ol. Jeg er hele tiden klar på at hovedansvaret for å utvikle en god oppgave ligger på studentene, men håpet er at jeg gjennom veiledningen kan skape reflekssjonsøyeblikk.

Når det kommer til et stykke er veiledning en samhandlingsprosess, der mitt mennesksyn og min evne til profesjonalitet vil være avgjørende for hvordan studentene oppfatter meg som veileder.

Litteratur
 • “Rødboka”, Taktisk Evaluering og Veiledning, HVSKS, u.å.
 • Godejord, Per A. (2015) Veilederrollen – Hvordan fungere som evaluator og veileder ved øvelser, NTSFD
 • H Fry, S Ketteridge, S Marshall (2008): A handbook for teaching and learning in higher education: Enhancing academic practice, Routledge
 • Nolan, J.F. jr. og L.A. Hoover (2011) Teacher supervision and evaluation. Theory into practice, Wiley
 • Karlsen, T.J (Red.) (2011) Veiledning under nye vilkår: Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Kap 8., Gyldendal akademisk
 • Tveiten, Sissel (2013) Veiledning mer enn ord. Veiledningens hensikt og mål, Fagbokforlaget
Updated 21.06.2017

One thought on “Veiledning

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s