Verktøybruk – Studenter

Skal studenter – enten de er bachelorstudenter i informatikk/informasjonssystemer eller lærere/ lærerstudenter ved IKT og Læring – få kjennskap til teknologi må de også arbeide rent praktisk med den. Seymour Paper framhever betydningen av at læring knyttes til erfaring, dvs.”learning by doing” og at en dermed har kontroll over egen læring. I min undervisningsgjerning har jeg tatt konsekvensen av å blant annet bekjenne meg til Paperts teorier og mine studenter har derfor måttet jobbe med teamoppgaver/ prosjekt og benytte ulike verktøy. I de 100% nettbaserte og asynkrone modulene i IKT og Læring har studentene måtte sette seg inn, og benytte, verktøy tilknyttet LMSet Moodle som Wiki, forum, innliming (embedding) av video i nettside, innlegging av lenker, mapper og informasjonsfelt, Quiz og Gallup. Hensikten med en slik verktøybruk har vært å gi studentene kunnskap om hvordan man kan skape et digitalt læringsrom i et LMS. Studentene har også måttet bevege seg ut av LMSet og benytte verktøy som blogg og Dvolver Moviemaker for å produsere egne læringsressurser. Studentene ved campusbaserte moduler har måttet benytte verktøy som Freenet, BitTorrent og tracker-program, Newssystemer, og SecondLife (IFN907 og IN116), Twitter, Paper.li, SoundCloud (SPO1510), blogg (OAL151), samt Pokemon Go, toondo og Kodu (IFT101), for å løse sine oppgaver. Bruken av digitale verktøy for å skape individuelle eller gruppebaserte produkt (Learning through design) er rotfestet i konstruktivismen (Kafai og Resnick, 1996).

Oversikt over digitale verktøy studentene har fått i oppdrag å benytte

Fagemne Verktøy Mål
IFN907 og IN116

(2002-2009)

 • Freenet,
 • BitTorrent og tracker-program,
 • Newssystemer,
 • SecondLife
 • Proxysystem
 • Få innsikt i ulike internettbaserte verktøy – både positiv og negativ bruk
 • Formidle kunnskap om valgte systemer til Redd Barna og Kripos iht. oppdrag fra disse.
 • Få innsikt i personvern, strafferettslige, etiske og sikkerhetsmessige problemstillinger
ITL103, ITL112 og ITL111

(2006-2008, og 2014, 2015, 2016)

 • Blogg,
 • Chattesystem
 • Moodleverktøy: Wiki, forum, innliming (embedding) av video i nettside, innlegging av lenker, mapper og informasjonsfelt, Quiz og Gallup
 • Dvolver Moviemaker
 • Få innsikt i faglig bruk av sosiale medier (Blogg)
 • Få innsikt i barn og unges bruk av chat, og mulige negative konsekvenser
 • Få innsikt i utforming av læringsrom i LMS (Moodle)
 • Få innsikt i bruk av animasjonsfilm for å forklare tekniske begrep
 • Få innsyn i utvalgte tekniske begrep knyttet til IKT
 • Få innsikt i datamaskinens komponenter, samt forståelse for ulike nettverkstyper
IFT101

(2015, 2016)

 • Pokemon Go,
 • toondo
 • Kodu
 • Få innsikt i begrepet utvidet virkelighet
 • Få innsikt i det å benytte tegneseriestriper for å forklare tekniske begrep
 • Forstå betydningen av utvalgte tekniske begrep knyttet til datamaskin, operativsystem og nettverk
 • Få innsikt i enkel programmering
SPO1510

(2015)

 • Twitter,
 • Paper.li,
 • SoundCloud
 • Få innsikt i faglig bruk av sosiale medier
OAL151

(2013, 2014)

 • Blogg
 • Få innsikt i faglig bruk av blogg
 • Få forståelse for blogg som verktøy i en virksomhet, sett fra ledelsesperspektiv